ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms and Conditions of Service)


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ https://ocr.eikonnex.ai ("เว็บไซต์") มีผลบังคับใช้ระหว่าง Eikonnex AI Co., Ltd. ("บริษัท") ฝ่ายหนึ่ง และผู้ใช้เว็บไซต์นี้อีกฝ่ายหนึ่ง ("ผู้ใช้") การเข้าถึงและใช้บริการเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้เข้าใจและตกลงยินยอม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

1. การลงทะเบียนใช้งาน

ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนใช้งานเพื่อทดสอบระบบ Eikonnex OCR บนเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ยืนยันว่า ข้อมูลลงทะเบียนเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงของผู้ใช้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ และยกเลิกการลงทะเบียนและการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ หากพบว่า ผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือผู้ใช้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนใช้งาน

2. การใช้งานเว็บไซต์

ผู้ใช้ยอมรับและตกลงที่จะใช้เว็บไซต์นี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

     1. ผู้ใช้จะใช้งานเว็บไซต์นี้ เพื่อจุดประสงค์ในการทดลองใช้ระบบ Eikonnex OCR บนเว็บไซต์นี้เท่านั้น โดยจะไม่นำไปใช้ในงานเชิงพาณิชย์ หรืองานอื่นใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น

     2. ผู้ใช้จะต้องไม่นำบัญชีลงทะเบียนการใช้งานของตน ไปให้ผู้อื่นใช้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

     3. ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์นี้ ในทางที่ไม่ชอบ หรือผิดกฎหมาย หรือทำให้บุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นได้รับความเสียหาย

     4. การใช้งานเว็บไซต์นี้ เป็นการใช้งานตามสภาพของระบบ บริษัทไม่รับรองผลของการทำงานของเว็บไซต์ และระบบ Eikonnex OCR บนเว็บไซต์นี้

     5. บริษัทไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อการใช้งานของผู้ใช้ และผลของการใช้งานเว็บไซต์นี้ ในกรณีที่มีความเสียหายหรือผลกระทบเกิดขึ้น จากการใช้งานของผู้ใช้ ไม่ว่าในกรณีใด

3. สิทธิของบริษัท

     1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการทำงานของเว็บไซต์ และระบบ Eikonnex OCR นี้ ในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

     2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้งานและบัญชีผู้ใช้ หากพบว่าผู้ใช้ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการนี้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

     3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ ตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม

4. การใช้งาน Eikonnex OCR API Key

เงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ นอกจากมีผลบังคับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้แล้ว ยังมีผลบังคับเช่นเดียวกันกับการใช้ Eikonnex OCR API Key เพื่อทดสอบการใช้งาน Eikonnex OCR API Key ตามที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการอนุมัติการให้ใช้ Eikonnex OCR API Key ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

5. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

Eikonnex AI Co., Ltd. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และสิทธิใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ของระบบ Eikonnex OCR และเว็บไซต์นี้

6. นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายการใช้คุกกี้

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์นี้ มีการใช้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายการใช้คุกกี้ ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดของนโยบายได้โดยการ คลิกที่นี่

Last Update: 8 July 2022