นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล  (Privacy Policy)


เว็บไซต์ทดลองการใช้งานระบบ Eikonnex OCR นี้ (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) โดย Eikonnex  AI Co., Ltd. (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “บริษัท”) มีนโยบายสำหรับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านลงทะเบียนทดสอบการใช้งานและเข้าสู่ระบบการใช้งานของเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

เมื่อท่านลงทะเบียนทดสอบการใช้งานระบบ Eikonnex OCR และเข้าสู่ระบบการใช้งาน ให้ถือว่าท่านเข้าใจและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท นโยบายการใช้คุกกี้ และนโยบายการใช้เว็บไซต์นี้ สำหรับระบบทดสอบการใช้งาน Eikonnex OCR

ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ

เมื่อท่านใช้เว็บไซต์นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกให้ รวมถึงข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บ มีดังนี้คือ ชื่อ นามสกุล บริษัทหรือสถานที่ทำงาน อีเมล และรหัสผ่าน รวมถึงข้อมูลวันเวลาที่ท่านใช้งานโดยส่งไฟล์เข้ามาทดสอบระบบ Eikonnex OCR บนเว็บไซต์ แต่บริษัทจะไม่จัดเก็บไฟล์และข้อมูลไฟล์ที่ท่านส่งเข้ามาทดสอบ ทั้งนี้ บริษัทจะใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยอย่างดีและเหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบุคคลอื่นจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

วัตถุประสงค์ในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

     1. เพื่อให้ทราบข้อมูลของบุคคลที่มาใช้เว็บไซต์นี้

     2. เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่มาใช้เว็บไซต์ ผ่านอีเมล เมื่อมีเหตุจำเป็น หรือเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท

     3. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม

ปัจจุบัน บริษัทไม่มีนโยบายเปิดเผย โอน หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้องค์กรอื่น ยกเว้นในกรณีที่บริษัทอาจอยู่ภายใต้บังคับหรือคำสั่งของหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นในการเปิดเผย โอน หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานดังกล่าว

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดระยะเวลาเมื่อยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลตามที่ระบุข้างต้น

 

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)


เว็บไซต์ทดลองการใช้งานระบบ Eikonnex OCR นี้ (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) โดย Eikonnex  AI Co., Ltd. (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “บริษัท”) มีการใช้คุกกี้ หรือเทคโนโลยีที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้

 

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลสถานะการเข้าใช้บริการในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

 

การใช้งานคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่เว็บไซต์ใช้คือ คุกกี้ประเภทที่จำเป็น (Necessary Cookies) ซึ่งเป็นคุกกี้ที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อทำให้ฟังก์ชั่นของเว็บไซต์นี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 

วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

ท่านสามารถเลือกปิดการใช้งานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชั่นการทำงานของเว็บไซต์นี้อาจถูกกระทบ หรือไม่สามารถฟังก์ชั่นได้อย่างถูกต้อง

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนนโยบายการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัท หรือเพื่อขอยกเลิกการใช้งานเว็บไซต์ และลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ dpo@eikonnex.ai

 

Last update: 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565